POLITIKA SISTEMA UPRAVLJANJA OSEBNIH PODATKOV IN VARSTVA ZASEBNOSTI POSAMEZNIKOV

 1. UVODNE DOLOČBE

Vsebine, struktura, besedila, fotografije in videi na naših spletnih straneh so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Vsakršno razmnoževanje informacij ali podatkov, vključno z uporabo besedil ali delov besedila, slik in videov ali kakršne koli druge izrabe ali delitve, zahteva predhodno pisno privolitev družbe ALPHA LUXE. Vsaka nepooblaščena uporaba bo obravnavana kot kršitev avtorskih ali pravic intelektualne lastnine in je predmet pravnih ukrepov.

 1. DEFINICIJE

Osebni podatki: Katera koli informacija v zvezi s fizično osebo (posameznikom), katere identiteta je ali pa je mogoče ugotoviti.

Oseba, na katero se podatki nanašajo (odgovorna oseba): Fizična oseba, katere identiteta je ali pa je mogoče neposredno ali posredno ugotoviti.

Obdelava osebnih podatkov: Vsak postopek ali niz postopkov, izvedenih na osebnih podatkih ali skupinah osebnih podatkov.

Upravljavec podatkov: Fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

Informacijski sistem: Celovitost tehnološke infrastrukture, organizacije, ljudi in postopkov za zbiranje, obdelavo, generiranje, shranjevanje, prenos, prikazovanje, distribucijo in odstranjevanje informacij.

Nadzorni organ: Neodvisni javni organ, ustanovljen s strani Republike Hrvaške za nadzor in zagotavljanje izvajanja Uredbe.

Zaupnost: Lastnost informacij (podatkov), da niso na voljo ali razkrite nepooblaščenim entitetam.

Privolitev: Vsak prostovoljni, informirani, nedvoumni izraz želje odgovorne osebe, s katerim ta da svoje odobravanje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Tretje strani: Vsaka fizična ali pravna oseba, javni organ, ALPHA LUXE ali katero koli drugo telo, razen odgovorne osebe, upravljavca, obdelovalca ali oseb, pooblaščenih za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno pristojnostjo upravljavca ali obdelovalca.

Distribucijski kanali se nanašajo na sredstva in metode, prek katerih lahko stranke dostopajo, sklepajo pogodbe in uporabljajo izdelke in storitve ALPHA LUXE ter prejemajo komercialne informacije in ponudbe, povezane z ALPHA LUXE. Ti kanali vključujejo sedež podjetja, spletno stran in druge. Informacije o distribucijskih kanalih družbe ALPHA LUXE so strankam na voljo kadarkoli preko telefona.

III. OBSEG IN NAMEN

Politika varstva osebnih podatkov vzpostavlja okvir za varstvo osebnih podatkov v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov. Politika določa pravila, povezana z varnostjo posameznikov glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov in praks, povezanih s prostim pretokom osebnih podatkov.

Politika se uporablja za vso obdelavo osebnih podatkov, razen v primerih, ko je obdelava takšne narave, da je iz nje nemogoče identificirati posameznika.

 1. NAČELA OBDELAVE PODATKOV

Politika varstva osebnih podatkov postavlja okvir za varstvo osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Politika določa pravila v zvezi z varnostjo posameznikov pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov ter praksami, povezanimi s prostim pretokom osebnih podatkov.

Politika velja za vso obdelavo osebnih podatkov, razen v primerih, ko je obdelava takšne narave, da iz nje ni mogoče identificirati posameznika. Načela obdelave podatkov so osnovna pravila, ki jih ALPHA LUXE upošteva pri obdelavi osebnih podatkov anketirancev. Za zakonito se šteje obdelava, ki je izvedena v skladu z naslednjimi predpisi:

 1. Zakonitost, poštenost in preglednost - osebni podatki se obdelujejo zakonito, pošteno in pregledno glede na anketiranca; V določenih situacijah bo ALPHA LUXE morala od anketirancev zahtevati nekatere osebne podatke, ki niso potrebni za izvedbo določene storitve, vendar jih je po zakonu treba zbrati (npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma).
 2. Omejitev namena - osebni podatki se morajo zbirati za izrecne in zakonite namene. Dodatno obdelavo je mogoče izvajati samo na način, ki je skladen s temi nameni.
 3. Omejitev količine podatkov - zbiranje in obdelava osebnih podatkov je primerna, relevantna in omejena na to, kar je potrebno glede na namene, za katere se obdelujejo.
 4. Točnost - osebni podatki so točni in po potrebi ažurirani; ALPHA LUXE bo sprejela vse razumne korake, da zagotovi, da so osebni podatki, ki niso točni, glede na namene, za katere se obdelujejo, brez odlašanja izbrisani ali popravljeni.
 5. Celovitost in zaupnost - osebni podatki se obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter naključno izgubo, uničenjem ali poškodbo.
 6. Omejitev hrambe - osebni podatki se hranijo v obliki, ki omogoča identifikacijo anketirancev le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujej
 1. OBVEZNOST ZAGOTAVLJANJA ZAUPNOSTI

Vsi zaposleni pri ALPHA LUXE morajo upoštevati ukrepe, določene v tej politiki. ALPHA LUXE bo zagotovil, da so tretje osebe, ki v sodelovanju z ALPHA LUXE pridobijo dostop do osebnih podatkov, seznanjene z ukrepi, določenimi v tej politiki, in jih spoštujejo.

Vse osebe, ki so v delovnem razmerju ali katerem koli drugem razmerju, ki lahko neposredno ali posredno dostopajo do osebnih podatkov, so dolžne spoštovati zaupnost in varovati zasebnost posameznika, vključno s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov in opreme, uporabljene pri obdelavi podatkov.

ALPHA LUXE bo podatke anketirancev posredovala državnim institucijam, če za to obstaja zakonita podlaga (na primer obrazci za Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma).

 1. ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Pri ALPHA LUXE priznavamo, da osebni podatki naših anketirancev pripadajo njim in z njimi ravnamo ustrezno. Vendar pa moramo za zagotavljanje kakovostnih nepremičninskih storitev v skladu z zakonom obdelati minimalni obseg podatkov. Zato, če anketiranec zavrne zagotovitev potrebnih podatkov, ne bomo mogli nuditi naše pomoči.

Obdelujemo osebne podatke anketiranca v naslednjih primerih:

 1. a) Obdelava je potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je anketiranec, ali za ukrepanje na njegovo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe. b) Obdelava je potrebna zaradi zakonskih obveznosti. Kadarkoli zakon dovoljuje ali zahteva, da ALPHA LUXE obdeluje določene podatke, bomo to storili na podlagi tega zakona. c) Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov ALPHA LUXE, razen če ti interesi pretehtajo interese ali temeljne pravice in svoboščine anketiranca, zlasti če je anketiranec otrok. d) Anketiranec je dal svoje izrecno soglasje za obdelavo svojih podatkov, kar mora biti dokazljivo, prostovoljno, napisano v lahko razumljivem jeziku in ga je mogoče kadarkoli preklicati. Nepremičninske ponudbe, ki jih ALPHA LUXE komunicira preko razpoložljivih distribucijskih kanalov, so del naše storitve.
 2. e) Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov anketirancev.

Razumejte zakonitost obdelave osebnih podatkov pri ALPHA LUXE. Vaše osebne podatke obravnavamo kot vašo last, vendar moramo za zagotavljanje kakovostnih storitev na področju nepremičnin v Istri obdelati minimalni niz podatkov v skladu z zakonodajo. Če anketiranec zavrne zagotovitev potrebnih podatkov, ne bomo mogli nuditi naše pomoči. Osebne podatke obdelujemo, ko je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: izpolnitev pogodbe, skladnost z zakonskimi obveznostmi, zasledovanje zakonitih interesov, pridobivanje soglasja ali zaščita življenjskih interesov.

ALPHA LUXE ceni vašo zasebnost in zagotavlja, da je vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov dokazljivo, prostovoljno, zapisano v lahko razumljivem jeziku in ga je mogoče kadarkoli preklicati. Nepremičninske ponudbe, ki jih komuniciramo prek razpoložljivih distribucijskih kanalov, so del naše storitve in ne zahtevajo soglasja anketiranca, če so v skladu z našimi načeli obdelave. Za več informacij nas kontaktirajte.

VII. PRAVICE ANKETIRANCEV

Anketiranec ima različne pravice v zvezi z njihovimi podatki, kot so:

 1. Pravica do dostopa - Anketiranec ima pravico kadarkoli kontaktirati ALPHA LUXE, da potrdi, ali se njegovi podatki obdelujejo, in če je tako, zahtevati dostop do teh podatkov in povezanih informacij, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov. ALPHA LUXE mora zagotoviti kopijo obdelovanih osebnih podatkov, običajno v elektronski obliki, če je zahtevana elektronsko, in lahko zaračuna razumno pristojbino za dodatne dokumente.
 2. Pravica do popravka - Anketiranec ima pravico od ALPHA LUXE zahtevati nemudno popravilo netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih podatkov. ALPHA LUXE mora sporočiti vse spremembe prejemnikom podatkov in obvestiti anketiranca o teh prejemnikih, če je zahtevano.
 3. Pravica do izbrisa (pravica do pozabe) - Anketiranec ima pravico zahtevati izbris svojih podatkov, ki mu mora biti omogočen nemudoma, če je to upravičeno. Če izbris ni možen ali smiseln, mora ALPHA LUXE podatke zaščititi pred nepooblaščeno obdelavo in sporočiti vse opustitve prejemnikom podatkov. Če je zahtevano, obvestite anketiranca o teh prejemnikih.
 4. Pravica do omejitve obdelave - Anketiranec ima pravico od ALPHA LUXE zahtevati omejitev obdelave v določenih okoliščinah, vključno s spornostjo natančnosti ali zakonitosti ali če obdelava ni več potrebna ali presega zakonite pravice. ALPHA LUXE pa lahko še vedno obdeluje osebne podatke, kot to dovoljujejo veljavni predpisi.
 5. Pravica do prenosljivosti podatkov - Anketiranec lahko prejme osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih prenese drugemu upravljavcu, če temelji na soglasju ali pogodbi in se izvaja avtomatsko.
 6. Pravica do ugovora - Anketiranec lahko ugovarja obdelavi njegovih podatkov, če temelji na zakonitih interesih ALPHA LUXE ali neposrednem trženju. ALPHA LUXE lahko nadaljuje obdelavo, če lahko pokaže zakonite razloge za to ali za postavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 7. Pravica do preklica soglasja - Anketiranec lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče, kar mora biti enostavno, kot je bilo dano. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem.
 8. Pravica do odškodnine in odgovornosti - Anketiranec ima pravico do odškodnine za premoženjsko ali nepromoženjsko škodo zaradi kršitev veljavnih pravnih določb s strani upravljavca ali obdelovalca podatkov.

Anketiranec lahko uveljavlja svoje pravice tako, da kontaktira ALPHA LUXE prek kontaktnih podatkov, objavljenih na njegovi spletni strani ali v predpogodbenih informacijah. Če meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelavo podatkov, lahko anketiranec vloži pritožbo pri nacionalnem nadzornem organu. Poleg tega ima anketiranec pravico, da ne bo predmet avtomatiziranih odločitev, ki imajo pravne učinke ali podobne pomembne rezultate, razen če je to potrebno za pogodbo, dovoljeno po zakonu ali temelji na izrecnem soglasju.

VIII. OBVEŠČANJE

ALPHA LUXE zagotavlja, da je anketiranec obveščen o vseh informacijah, ki jih je treba posredovati, če se osebni podatki zbirajo od anketiranca ali če osebnih podatkov ni pridobljenih od anketiranca. Prav tako je anketiranec obveščen o svojih pravicah po prejšnjem členu. ALPHA LUXE bo informacije o varstvu osebnih podatkov objavil na uradni spletni strani.

 1. EVIDENCE IN SHRANJEVANJE

ALPHA LUXE ima vzpostavljene in vzdržuje evidence osebnih podatkov. Obdelava v njih stalno zagotavlja, da so vključeni samo osebni podatki, za katero obdelavo obstaja pravna podlaga.

Osebni podatki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je nujno potrebno za namene, za katere se podatki obdelujejo. Zato je zagotovljeno, da je obdobje, v katerem se osebni podatki shranjujejo, omejeno na strogi minimum. Osebni podatki se obdelujejo samo, če druga sredstva ne morejo upravičeno doseči namena obdelave.

ALPHA LUXE neprekinjeno izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe zaščite, upoštevajoč naravo, obseg, kontekst in namene obdelave, pa tudi tveganja različnih stopenj verjetnosti in resnosti za pravice in svoboščine anketirancev.

Zakonitost obdelave. ALPHA LUXE ne dovoljuje nepooblaščenega zbiranja, obdelave ali uporabe osebnih podatkov. Pravilo o omejevanju dostopa do podatkov velja samo za podatke, ki so potrebni za izvedbo specifičnih poslovnih nalog. Zaposlenim v ALPHA LUXE je strogo prepovedano uporabljati podatke anketirancev za kateri koli namen, ki ni v skladu s pogoji, opredeljenimi v poglavju VI.

 1. ZAKONSKO TEMELJENA OBDELAVA IN PRAVICA DO PRITOŽBE

ALPHA LUXE bo obdeloval podatke anketirancev na podlagi ugodnih zakonodajnih in drugih predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja, spremljanje in preprečevanje goljufije, pranja denarja itd., izvedenih po pravilih, standardih in priporočilih Evropske unije ali nacionalnih nadzornih organov.

Po uredbi ALPHA LUXE anketirancem daje pravico do ugovora obdelavi podatkov za neposredno trženje, ne glede na to, ali gre za začetno ali nadaljnjo obdelavo, kadarkoli in brezplačno.

 1. PRENOS OSEBNIH PODATKOV

Za hitrejšo in boljšo storitev, ALPHA LUXE lahko v primeru sklenitve poslovnega sodelovanja prenese osebne podatke anketiranca na zunanje sodelavce, ki imajo strokovne kompetence in zagotavljajo zadostna jamstva za ustrezne ukrepe zaščite osebnih podatkov. Z njimi ima ALPHA LUXE sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Enako velja za poslovna sodelovanja z drugimi subjekti, registriranimi za posredovanje nepremičnin, odvetniškimi pisarnami, arhitekturnimi pisarnami, geodetskimi pisarnami itd.

V nadaljevanju ALPHA LUXE lahko pri zagotavljanju oglaševalskih storitev (Istraplakati), omogoči dostop do vaših osebnih podatkov svojim partnerjem, ki delujejo kot izvajalci obdelave. Ti ponudniki storitev tretjih oseb bodo sledili samo navodilom ALPHA LUXE. Dostop do vaših podatkov bodo imeli samo za izpolnitev namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani. Podvrženi so pravilom o varstvu osebnih podatkov in zaupnosti, kot ALPHA LUXE. ALPHA LUXE mora pridobiti vaše soglasje, preden posreduje vaše podatke partnerjem za neposredno trženje.

Poleg tega se lahko vaši podatki posredujejo na naslednji podlagi:

 • kot odgovor na pravne ali upravne postopke katere koli vrste ali izvršilne ukrepe, ki jih zahtevajo pristojni organi;
 • zaradi zakonskih obveznosti, zaščite pravic in varnosti posameznika, zaščite pravic in premoženja ALPHA LUXE, vključno s potrebo po spoštovanju te Politike zasebnosti ter preprečevanja tehničnih, varnostnih ali goljufivih vprašanj.

XII. UPRAVLJANJE INCIDENTOV IN PRAVICA DO PRITOŽBE

ALPHA LUXE sprejme vse možne ukrepe za zaščito osebnih podatkov anketirancev. Poleg tega morajo vsi zaposleni obvestiti odgovorno osebo v primeru incidenta varstva osebnih podatkov ali kršitve osebnih podatkov. ALPHA LUXE mora incident prijaviti Agenciji za varstvo osebnih podatkov v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, če je to izvedljivo.

V primeru kršitve osebnih podatkov, ki verjetno predstavlja visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, ALPHA LUXE anketiranca obvesti o kršitvi osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Anketiranec ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Agencija za varstvo osebnih podatkov), v primeru incidenta, ki zadeva njegove podatke ali če meni, da ALPHA LUXE krši njegove pravice, določene z Uredbo.

XIII. KONČNE DOLOČBE

Ta politika začne veljati z dnem sprejetja.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. Robert Budimir, direktor