Splošni pogoji in določila za storitve posredovanja v nepremičninah s strani ALPHA LUXE GROUP

UVODNE DOLOČBE

Člen 1.

Ti Splošni pogoji in določila (v nadaljevanju "Pogoji") urejajo poslovno razmerje med družbo ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (v nadaljevanju "Posrednik") in fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju "Stranka"), ki z Posrednikom sklene pisno pogodbo o posredovanju. Pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju med Posrednikom in Stranko. Stranka priznava in se strinja s temi Pogoji s popolnim izpolnjevanjem pogodbe o posredovanju.

POJMI IN NJIHOV POMEN

Člen 2

 1. Nepremičninski posrednik ali Posrednik je ALPHA LUXE GROUP d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Hrvaška, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje v nepremičninah, kot jih določa Zakon o posredovanju v nepremičninah (v nadaljevanju "Posrednik").
 2. Agent za posredovanje v nepremičninah je fizična oseba, ki je vpisana v Imenik agentov za posredovanje v nepremičninah in je zaposlena pri Posredniku ali je zaposlena pri pravni osebi, ki ima s Posrednikom sklenjen sporazum o sodelovanju ali ima s Posrednikom osebni sporazum o sodelovanju (v nadaljevanju "Agent").
 3. Posredovanje v nepremičninah vključuje dejanja nepremičninskih posrednikov pri povezovanju naročnika in tretje osebe ter pogajanj in priprav za sklenitev pravnih poslov, povezanih s posamezno nepremičnino, še posebej tistih, povezanih z nakupom, prodajo, zamenjavo, najemom, zakupom itd.
 4. Stranka je fizična ali pravna oseba, ki z Agentom za nepremičnine sklene pisno pogodbo o posredovanju.
 5. Tretja oseba je vsaka oseba, s katero Nepremičninski posrednik skuša povezati Stranko z namenom pogajanj za sklenitev pravnih poslov, povezanih s posamezno nepremičnino, ne glede na to, ali ima Posrednik tudi s Tretjo osebo sklenjeno pogodbo o posredovanju (v nadaljevanju "Tretja oseba").
 6. Nepremičnina je del površine zemlje in vse, kar je trajno povezano z zemljo nad ali pod površjem, kot je določeno s splošno uredbo o lastništvu in drugih temeljnih pravicah.
 7. Posredniška provizija je znesek, ki ga mora naročnik plačati Posredniku za posredniške storitve.

PONUDBA

Člen 3

Ponudba Posrednika temelji na informacijah, ki jih je pisno in ustno prejel od Stranke. Stranka mora biti seznanjena z možnostjo napak v opisu in ceni nepremičnine ter možnostjo, da je oglaševana nepremičnina že prodana, oddana v najem ali umaknjena iz prodaje s strani lastnika nepremičnine. Posrednik ni odgovoren za napake v opisu ali ceni nepremičnine ali morebitne težave, povezane z umikom lastnika nepremičnine iz transakcije.

Ponudbe in obvestila mora Stranka hraniti zaupno in jih razkriti tretjim osebam le z pisnim dovoljenjem Posrednika. Če je prejemnik ponudbe Posrednika že seznanjen z ponujeno nepremičnino, mora o tem Posrednika nemudoma obvestiti pisno prek elektronske pošte ali priporočene pošte.

POGODBA O POSREDOVANJU V NEPREMIČNINAH

Člen 4

Pogodba o posredovanju v nepremičninah (v nadaljevanju: Pogodba) se nanaša na prenos ali ustanovitev določenih pravic na nepremičninah in/ali povezanih sredstvih. Posrednik, kot posrednik, je odgovoren za iskanje in povezovanje s tretjimi osebami za pogajanja in zaključek pravnega posla v imenu Stranke. Stranka mora Posredniku plačati posredniško provizijo (v nadaljevanju: Provizija), če je pravni posel zaključen. To vključuje zaključek predpogodbe, s katero se pogodbene stranke strinjajo z vstopom v osrednjo pogodbo. Pogodba je sklenjena v pisni obliki za določeno obdobje. Če pogodbene stranke glede trajanja pogodbe nimajo enakih stališč, Pogodba preneha veljati po 12 mesecih od datuma pogodbe in se lahko večkrat podaljša s soglasjem obeh strank.

IZKLJUČNO POSREDOVANJE - IZKLJUČNA POGODBA

Člen 5

Izključna pogodba o posredovanju zavezuje Stranko, da ne najame nobenega drugega posrednika za posredovano delo. Če Stranka sklene pravni posel zunaj Posrednika med veljavnostjo Izključne pogodbe o posredovanju, za katero je bil Posredniku dodeljen posredniški nalog, mora Stranka Posredniku plačati Provizijo in morebitne dodatne stroške, nastale med posredovanjem. Posrednik mora Stranko pred sklenitvijo izključne pogodbe o posredovanju obvestiti o pravnih posledicah izključnostne klavzule. Pogodba o izključnem posredovanju, sklenjena za določeno obdobje, preneha veljati, ko je zaključena pogodba, za katero je bila posredovana, ali ko poteče dogovorjeno obdobje. Če Izključna pogodba o posredovanju preneha veljati iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, mora Stranka povrniti Posredniku ločeno dogovorjene nastale stroške. Če Stranka sklene pravni posel v roku 12 mesecev po Izključni pogodbi o posredovanju zaradi dejanj Posrednika, mora Stranka Posredniku plačati celotno Provizijo, razen če ni dogovorjeno drugače.

PREKINITEV POSREDOVALNE POGODBE

Člen 6

Posredovalna pogodba, sklenjena za določen čas, se konča ob izteku dogovorjenega obdobja, če v tem obdobju ni bila zaključena pogodba, ki je bila predmet posredovanja, ali če ena od strank odpove pogodbo v skladu z določbami posredovalne pogodbe. Če je Stranka dolžna plačati stroške, ki jih je imel Posrednik, in je bilo to izrecno dogovorjeno, potem mora Stranka Posredniku povrniti te stroške. Naročnik lahko prekliče posredovanje, če preklic ni v nasprotju z načelom dobre vere. Postopka preklica naročila se ne sme uporabiti za odvzem posrednikovega nadomestila ali namerno škodovanje njegovim pravicam. Če Stranka v obdobju veljavnosti posredovalne pogodbe ali v 12 mesecih po njeni prekinitvi sklene pravni posel s Tretjo osebo, ki ji je bila predstavljena s strani Posrednika ali drugega posrednika, se šteje, da je Stranka ravnala v nasprotju z načelom dobre vere in mora poravnati Posredniško provizijo.

OBVEZNOSTI POSREDNIKA

Člen 7

Pri posredovanju za zaključek prodaje, najema ali zakupa nepremičnine je posrednik zlasti dolžan izvesti naslednje: zagotoviti dokumentacijo, ki dokazuje lastništvo ali druge absolutne pravice na nepremičnini v vprašanju, izvesti potrebne ukrepe za predstavitev nepremičnine na trgu, ustrezno oglaševati nepremičnino in izvesti vse druge dejavnosti, dogovorjene v posredovalni pogodbi, ki presegajo običajno predstavitev. Posrednik ima pravico do posebnih, vnaprej določenih stroškov. Omogočiti mora ogled nepremičnine in posredovati pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, ki je neposredno povezana z nepremičnino, s katero se pogajajo, v razmerju do te nepremičnine ali do posla, za katerega posredujejo. Če je predmet pogodbe zemljišče, morajo preveriti namembnost zemljišča po predpisih o prostorskem načrtovanju, ki se nanašajo na to zemljišče. O vseh relevantnih okoliščinah, ki jih poznajo ali bi jih morali poznati, morajo obvestiti Stranko in jo seznaniti z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (UL 108/17, 39/19).

Po zaključku pogodbe o prodaji in z naročnikom pridobiteljem nepremičnine, če izrazi interes, brez pravice do nadaljnjega nadomestila, Posrednik prevzame izvedbo ene ali več dejanj, kot sledi:

 1. v sodelovanju s ponudniki pravne pomoči;
 2. v primeru podjetij, ki zagotavljajo komunalne storitve, registrirati Stranko kot novega uporabnika storitev.

OBVEZNOSTI STRANKE

Člen 8

Z sklenitvijo posredovalne pogodbe s Posrednikom Stranka prevzema naslednje obveznosti: zagotoviti dokaze o izpolnjevanju obveznosti do tretjih oseb in registrirati morebitne neregistrirane obremenitve na nepremičnini, ki je predmet pogodbe, Posredniku zagotoviti energetski certifikat za nepremičnino, obvestiti Posrednika, ali nepremičnina predstavlja zakonsko premoženje Stranke in njihovega zakonca/izvenzakonskega partnerja, zagotoviti Posredniku in tretji osebi, ki je zainteresirana za sklenitev posredovanega posla, vse relevantne informacije o želeni nepremičnini, kar vključuje opis nepremičnine in ceno. Stranka mora o vseh spremembah, povezanih s poslom, za katerega so pooblastili posrednika, zlasti tistih, ki se nanašajo na lastništvo nepremičnine, obvestiti Posrednika pisno. Obenem s sklenitvijo pravnega posla mora Stranka poravnati stroške posredovanja.

Stranka ni dolžna vstopiti v pogajanja za sklenitev posredovanega posla s tretjo osebo, ki jo je našel posrednik, ali skleniti pravnega posla. Vendar pa je Stranka odgovorna za škodo, če ni ravnala v dobri veri, in mora povrniti vse stroške, nastale med posredovanjem. Ti stroški ne smejo biti nižji od 1/3 dogovorjene provizije, vendar ne višji od dogovorjene provizije. Stranka je odgovorna za škodo, če je ravnala prevarno in ni zagotovila ali je zagotovila napačne informacije, pomembne za posredovani posel. Škoda se izračuna na podlagi stroškov, ki jih je imel Posrednik v omenjenem poslu, in znaša vsaj 1/2 dogovorjene provizije

POSLI POSREDNIKA

Člen 9

Dogovor določa višino provizije posrednika, ki je lahko odstotek od nakupne cene nepremičnine ali pa fiksni znesek. V primeru najema ali zakupa je provizija odvisna od mesečne najemnine, razen za najeme daljše od 60 mesecev (5 let), kjer je provizija vsaj 150% mesečne najemnine ali zakupa. Dogovorjena provizija vključuje vse aktivnosti iz 7. člena Splošnih pogojev. Za aktivnosti, ki niso zajete v 7. členu, vendar so bile izvedene na zahtevo Stranke, je urna postavka posredovanja 50 € (z besedo: petdeset evrov).

Če Posrednik izvede dodatne aktivnosti, ki niso zajete v 7. členu, mora Stranka Posredniku povrniti stroške za posredniško uro in nastale stroške. Rok za plačilo urne postavke posrednika in povračilo stroškov je 15 dni od nastanka.

Če pravni posel vključuje predhodno pogodbo, v kateri se Stranka in Tretja oseba dogovorita za izvedbo glavne pogodbe za nepremičnino, vključno z avansom in delom nakupne cene, je provizija razdeljena na dva enaka dela: prvi na dan plačila avansa in dela dogovorjene nakupne cene ter drugi na dan sklenitve glavne pogodbe.

Če pravni posel vključuje predhodno pogodbo brez avansa ali dogovorjene nakupne cene, je provizija zapadla na dan sklenitve glavne pogodbe ali na dan izteka roka, določenega v predhodni pogodbi za sklenitev glavne pogodbe.

Če Stranka ali Tretja oseba odstopi od posredovanega posla, morajo še vedno plačati provizijo, kot je določeno s tem členom in sklenjenim posredniškim dogovorom.

Stranka mora prav tako plačati provizijo, če sklene pravni posel s Tretjo osebo, s katero jo je v stik spravil Posrednik, in ki dosega enak namen kot posredovani posel.

Če Stranka sklene pravni posel, ki ni bil posredovan, vendar dosega enak namen ali se nanaša na nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora plačati provizijo v skladu s cenikom Splošnih pogojev.

Posrednik velja za osebo, ki je Stranko omogočila, da je prišla v stik s Tretjo osebo, če je Stranki neposredno pokazal nepremičnino, organiziral sestanek med Stranko in Tretjo osebo, posredoval elektronski naslov Tretje osebe ali obvestil Stranko o lokaciji nepremičnine.

Posrednik ima pravico do odškodnine v roku 12 mesecev po prenehanju Pogodbe, če Stranka sklene pravni posel s Tretjo osebo predvsem zaradi aktivnosti Posrednika pred prenehanjem.

Če Stranka odstopi med sklenitvijo posredovanega posla, potem ko je bila predložena sprejemljiva ponudba, mora plačati dogovorjeni znesek provizije.

Stranka je prav tako dolžna plačati provizijo, če je pravni posel sklenjen s katero koli fizično ali pravno osebo, povezano z zakonsko zvezo, zunajzakonsko zvezo ali družino, članstvom ali upravljanjem organov ali na kakršen koli drug način s tretjo osebo, ne glede na to, ali je ta oseba sodelovala pri pogajanjih.

KONČNE DOLOČBE

Člen 10

Ta pogodba je podvržena Zakonu o posredovanju v prometu z nepremičninami, Zakonu o obligacijskih razmerjih in drugim veljavnim pravnim predpisom za zadeve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi. Ti Splošni pogoji so začeli veljati 1. januarja 2020.

Vse spremembe ali dodatki, ki so v nasprotju s temi Pogoji, so veljavni le, če jih Posrednik pisno sprejme. V primeru posameznega dogovora s Stranko, ki se razlikuje od določb te pogodbe, veljajo zahteve posameznega dogovora.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o., zastopa izvršni direktor Robert Budimir.

CENIK PROVIZIJ ZA POSREDOVANJE V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 1. NAKUP IN PRODAJA: Provizija se izračuna kot odstotek celotne nakupne ali prodajne cene, najvišja provizija je 6%, najnižja pa 4%.
 2. PRODAJA: Provizija za posredovanje pri prodaji nepremičnine (obračuna se prodajalcu) je 2-4%, vendar najmanj 1.000,00 evrov.
 3. NAKUP: Provizija za posredovanje pri nakupu nepremičnine (obračuna se kupcu) je 2-3%, vendar najmanj 1.000,00 evrov.
 4. MENJAVA: Pri menjavi nepremičnin se provizija v višini 2-3% zaračuna vsaki vpleteni strani, izračuna se iz vrednosti nepremičnine, pridobljene od vsake strani.
 5. NAJEM IN ZAKUP: Provizija se obračuna kot odstotek najemnine in jo plačata obe strani.

Za najem in zakup se provizija obračuna najemodajalcu in najemniku, odstotek je odvisen od mesečne najemnine:

 • najmanj 100% za najeme ali zakupe do 11 mesecev
 • 100% za najeme ali zakupe med 12 in 59 meseci
 • najmanj 150% za najeme ali zakupe 60 mesecev (5 let) ali več

Na vse provizije se obračuna PDV.

Podjetje: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge

Sedež: Mate Vlašića 17, Poreč Registrirano pri Gospodarskem sodišču v Pazinu, osnovni kapital 20.000,00 HRK, plačan v celoti.

MBS: 130092679, OIB: 69925939724

Transakcijski računi: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, odprt pri Privredni Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.

Člani upravnega odbora: Robert Budimir, direktor (podjetje zastopa samostojno in individualno).

Cene veljajo v skladu z Zakonom o posredovanju v prometu z nepremičninami in drugimi veljavnimi pravnimi predpisi.